Emblem of Haiti

Emblem of Haiti
See also: flag of Haiti