Flag of Haiti

Flag of Haiti
See also: emblem of Haiti