Emblem of Yemen

Emblem of Yemen
See also: flag of Yemen