Flag of Yemen

Flag of Yemen
See also: emblem of Yemen